De meetfiets: de eerste stap naar een structureel beheer van fietsinfrastructuur

Meer fietsen begint bij een fietsvriendelijke infrastructuur. Met onze meetfiets brengen we de kwaliteit en het comfort van fietspaden in Vlaanderen en Brussel in kaart. Deze audit- en beheermethode is wellicht de meest wetenschappelijke en objectieve in heel Europa.

Omwille van de typische Vlaamse ruimtelijke ordening, de verstedelijking, de leefbaarheid van onze omgeving enzoverder is een degelijk fietsbeleid een cruciaal beleidsaspect. Om dat fietsbeleid kwaliteitsvol te voeren is een structureel beheer van de fietsinfrastructuur noodzakelijk.

Gemeenten die een audit met de meetfiets laten uitvoeren, krijgen een objectief zicht op de waarde, kenmerken en locatie van alle fietspaden. Alle informatie wordt beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke webapplicatie met kaarten. Ook geplande investeringen kunnen worden ingevoerd en getoetst aan de normen. Op die manier kunnen gemeenten hun projecten bijsturen en wordt een audit met de meetfiets een investering die zichzelf zo terugverdient.

Waarom moet ook jouw gemeente investeren in een fietspadenaudit?

  1. Gericht investeren is des te belangrijker bij overheden die geconfronteerd zijn met een moeilijke financiële toestand
  2. Objectieve kennis van de kwaliteit van de infrastructuur geeft ook de mogelijkheid tot benchmarking bij nieuwe projecten: de gemeente kan het studiebureau verwijzen naar de goede voorbeelden in de gemeente
  3. Een tweesporenbeleid wordt hoe langer hoe meer onvermijdelijk want de bestaande infrastructuur wordt steeds ouder en is ook soms vrij uitgebreid geworden. Gemeenten moeten daarom in hun beleid zowel 1) de laatste missing links wegwerken als 2) de bestaande fietspaden en fietsroutes verbeteren
  4. Gedeelde kennis op de verschillende beleidsniveaus (gemeentelijk - provinciaal - gewestelijk) leidt tot betere geïntegreerde samenwerking, geeft sterke mogelijkheden inzake coaching enzoverder
  5. Een beleid dat werkt met meetbare doelstellingen die kunnen worden afgetoetst is een meerwaarde in het verder uitbouwen en opwaarderen van fietsinfrastructuur

Wil je weten welke gemeenten de Fietsersbond al in kaart heeft gebracht met de meetfiets?
Kijk in de lijst van geaudite gemeenten.

Wil je meer informatie over een audit met de meetfiets? Overweeg je om als gemeentebestuur te investeren in een audit? Lees verder